Täze bildirişler

Türkmenistanyň reklama portaly | Tarikso

Tarixo.com - döwrebap we özboluşly internet-sahypa bolup, bu ýerde ulanyjylar islendik harydy ýa-da hyzmady satyp we satyn alyp bilerler. Biz her gezek bir täze zat satyn aljak bolanymyzda, başda köne zady satmagyň ugryna çykýarys. Ýöne nirede çalt we amatly satyp bolýanyny bilemzokdyk. Şol sebäpli bir täze we özgeren reklama portaly | Tarikso atly bir internet-sahypany döredip we işe ugrukdyrmany ýüregimize düwdik. Bu ýerde ýaşa garamazdan islendik adam ýeňillik bilen reklamasyny (başgaça bildiriş) portalymyzda ýerleşdirip, öz harydyny/hyzmadyny çalt satyp bilmäne mümkinçilige eýe bolar.

Türkmenistanyň reklama portaly | Tarikso - diňe döwrebap we köp funksional internet sahypa bolup durman, hem seýrek duş gelýän saýtlaryň hataryna girýär. Siz bu ýerde gysga wagtyň içinde öz harydyňyzy/hyzmadyňyzy hödürläp bilersiňiz. Biziň portalymyz siziň interneda çykýan enjamyňyzyň ekranynyň ulylygyna göra, bu kompýutermy ýa-da öýjükli telefonmy, özini awtomatik sazlamak ukyby bar. Bu bolsa ulanyjylara has uly ýeňillik döredýär. Biziň internet-sahypamyzda reklama ýa-da bildiriş goýmak üçin "Bildiriş bermek" düwmä basyň we gyzyl ýyldyzjyk bilen bellenen ähli setirleri dolduryň. Hemme zady dolduranyňyzdan soň, "Neşir etmek" düwmä basyň. Siziň bildirişiňiz biziň administratorymyz tarapyndan barlanylyp makullanmagyndan soň, ähli ulanyjylara görkezilmäne ukyba eýe bolar.

Biziň saýtymyzyň aýratynlyklary: üýtgeşik we dowrebap dizaýn, seýrek gabat gelýän internet-sahypanyň gurluşy, siziň ekranyňyza göra sazlanmagy we iki dilli (rus we türkmen) bolmagy.

Türkmenistanyň reklama portaly | Tarikso - söwda etmegiňiziň özboluşly guraly bolup, bu ýerde siz ýurdumyzyň ähli künjeginde ýerleşýän raýatlarymyza öz reklamaňyzy/bildirişiňizi görkezmäne ýardam berersiňiz. Bu siziň satlyk ulagyňyz, jaýyňyz ýa-da öýjükli telefonyňyz bolandada, biziň reklama portalymyz size ony amala aşyrmana uly kömek eder. Indi siz öziňize haryt/hyzmat gözläniňizde, öz ýerleşýän ýeriňizi saýlap alan ýagdaýyňyzda, Tarikso size diňe siziň ýerleşýän ýeriňizi saýlap alanyňyza göra ähli bildirişleri görkezer. Eger-de siz gözleg wagtyňyzda biziň "Filtr" gurallaryny ullanan ýagdaýyňyzda, siziň gözleg wagtyňyz üç esse azalar.

Tarikso-nyň işçiler topary biziň ulanyjylarymyza has köp ýeňillik döretmek maksady bilen, gün-günden täze we döwrebap pikirleri amala aşyrýarlar. Diňe biziň portalymyzda bildiriş barlagy administrator tarapyndan amala aşyrylýar. Eger siziň bildirişiňiz saýtyň ulanyjylyk ylalaşygyna gabat gelmese, onda biziň internet-sahypamyza ýerleşdirilmeýär. Şeyle hem siz öziňize düşnükli dili (türkmen ýa-da rus dilini) saýlap almana ukybyňyz bar. Bu bolsa reklama portalyny ähli adamlara kynçylyksyz ulanmaga ýardam berer. Bu ähli amala aşyrylan işler bolsa, ulanyjylarymyza has hem ýeňillik döredýär.

Tarikso reklama portalymyzyň iň belli bölümleri: ýenil awtoulag, satlyk kwartira, arenda kwartira, boş iş ýerleri, öýjükli telefonlar, hyzmatlar, mebel, erkek/oglan egin eşikler, aýal/gyzlaryň egin eşikleri, öý haýwanlar.

+993
Paroly unutduňmy?
Siz agza bolmadyňyzmy?Registrasiýa etmek