Uly awtoulag

  • 1
  • 2
  • •••
  • 7
  • 8
Ýükli uly maşynlar biziň ýurdumyzda giňden ulanylýan ulaglaryň biri, şol sebäpli biziň reklama portalymyzda "Awtoulag" bölümde biz ýörite ýük maşynlar üçin aýratyn bir bölüm ýasadyk!

Satlyk uly ýükli masynlar satuwa çykarasyňyz gelse, biz size netijeli kömek edip bileris. Onuň üçin siz sahypamyzyň ýokarsynda "Bildiriş bermek" diyip duran gök dessaniň üstüne basyň we häsiýetnamany dolduryň. Eger-de siz Kamaz satasyňyz gelse, sözbaşy diyip duran ýerde "satlyk kamaz" diyip belläň we galan boş setirleri dolduryň, ulagyň reňkini, markasyny, ýylyny, beýan etmeli ýerde goşmaça zatlaryny ýazyň. Kemçiligi bolsa ähli zady doly we dogry beýan ediň. Eger-de ulanyjy biziň saýtymyzda satlyk kamaz diyip gözlände, siziň bildirişiňiz çykar şol sebäpden sözbaşyda hökman ulagyň adyny ýazyň.

Eger-de siz uly ýük maşyn satyn almak isleseňiz, meselem (satlyk Volvo, Howo), bu sahypada gözlegiň wagtyny azaltmak üçin ulagyň markasyny saýlaň. Şonda saýlanyňyza görä bar bolan eýesinden bildirişler görkeziler.

+993
Paroly unutduňmy?
Siz agza bolmadyňyzmy?Registrasiýa etmek