Awtoulag

Mashyn bazar | Awtomarket

Türkmenistada ulag özine edinjek bolýan islegli raýatlar gün-günden köpelýär. Şuňa garanyňda statistika boýunça biziň ýurdumyzda günde 10000-den gowrak adam ulagyny satmakçy we şonça-da adam almakçy bolýar. Biziň öňümizde ilkinje duran maksadymyzyň biri -ýurdumyz boýunça ähli mashynlary bir ýerde jemläp boljak, Tarixo.com - reklama portalynda "mashyn bazar Turkmenistan"(başgaça awtomarket) atly bir bölüm döretmek bolup durýardy. Bu online awtomarket satyjylary we alyjylary bir ýerde duşurmana ýardam berer! Bu ýerde islän satyjy öz ulagyny ýa-da onuň bilen baglanyşykly enjamlary surata düşürip satlyga çykaryp bilýär we şeýdip Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz reklamasyny görkezmäne mümkinçilik gazanýar. Bu bolsa ýurdumyzyň ähli künjegindäki satylýan awtoulaglar we onuň üçin enjamlar, iň esasanam mashyn bazar Mary we Ashgabat mashyn bazar - da satmak üçin çykýan adamlara uly kömek bolup durýar.

Bu online awtomarket bölümiň | Tarikso reklama portalynda, siz öz reklamaňyzy/bildirişiňizi mugt ýerleşdirip we ony ýurdumyzyň ähli künjeginde ýerleşýän adamlara görmäne ýardam berýär. Indi ýurdumyzyň islän künjeginde ýerleşip, internet arkaly biziň internet-sahypamyzda siz öziňize gerek we amatly bahadan kynçylyksyz mashyn saýlap bilersiňiz. Ondan başgada beýleki şäherlerimizde ýerleşen bazarlaryň bahalary bilen tanyşyp bilersiňiz.

Eger-de siz awtomarket bölümde öziňize ýeňil, uly awtoulag ýa-da bolmasa onuň şaýlaryny gözleýän bolsaňyz, öziňize gerek ugury saýlap alyp gözlegiňizi has hem ýeňilleşdirersiňiz. Indi gözlegiň wagtyny azaltmak üçin biz düşnükli gözleg usullary oýlap tapdyk. Siz bärde adamlaryň hususy bildirişi bilen tanyşyp öziňize laýyk gelýänini saýlap alyp, satyjy bilen gönime-göni bellenen telefon belgi arkaly habarlaşyp bilersiňiz we bar bolan soragyňyza jogap eşidersiňiz.

Bu bölümde siz öziňize ulag ýa-da onuň bilen baglanyşykly köp zat tapyp bilersiňiz. Iň meşgur bölümlerimiz: ýeňil we uly awtoulaglar, dürli şaýlar we aksessuarlar, priseplar, gurluşyk tehnikasy we başgalar.

Biziň online awtomarket bölüminde siz elmydama diňe täze we amatly ulaglary tapyp bilersiňiz. Indi wagt ýitirip bazara gitmäň, sebäbi internet arkaly şol bazardaky mashynlary biziň awtomarkedymyzda tapyp hem bolar, bu bolsa boş wagtyňyzy köpeldip, gözleg wagtyny peseltmäne kömek eder.

Biz siziň ýeňil we amatly gözlegiňiziň amaly aşyrmagy üçin, ýene-de birnäçe usullary geljekde oýlap tapmakçy. Eger-de size biziň portalymyz ýaran bolsa, öz dostlaryňyza Tarixo.com - reklama portalymyzyň "Mashyn bazar" bölümini maslahat bermäni ýatdan çykarmaň.

+993
Paroly unutduňmy?
Siz agza bolmadyňyzmy?Registrasiýa etmek